Ochrana osobných údajov

turčianskazáhradka.sk

1. Pravidlá ochrany osobných údajov
Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou

Branislav Šimko Turčianska záhradka

Zvolenská 15, 036 01 Martin

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA:
Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Branislav Šimko Turčianska záhradka (ďalej len
„správca“).
Kontaktné údaje správcu:
Branislav Šimko Turčianska záhradka, Zvolenská 15, 036 01 Martin
IČO: XXXX,
DIČ: XXXX,
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin. Číslo Živnostenského registra: XXXX.
Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Účel spracúvania osobných údajov
V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď: bez
vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej
povinnosti, alebo na základe vášho súhlasu. Správca spracúva osobné údaje dotknutých osôb
predovšetkým na účely:

3. Spracovanie osobných údajov
Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje manuálne alebo automatizovane. Osobné údaje sú
uložené v zabezpečených databázach, fyzicky sa nachádzajú v zabezpečených skriniach umiestnených
v priestoroch správcu. Správca vyhlasuje, že všetky spracované osobné údaje, prípadne ich
nevyhnutné predávanie, bude plne zabezpečené v súlade s platnými právnymi predpismi, upravujúcimi
ochranu osobných údajov a s právnymi predpismi regulujúcimi sprostredkovateľskú činnosť Správcu.
Branislav Šimko Turčianska záhradka ako Správca poveruje spracovaním osobných údajov aj dalšie
Subjekty tvz. Spracovateľov. Spracovateľom je každý Subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre
Správcu za účelom a spôsobom, ktorý mu stanoví Správca. Správca poskytuje Spracovateľom len údaje
nevyhnutne potrebné na zabezpečenie svojich služieb. Subjekt využíva napr. služby prepravných
spoločností.
Ďalší príjemcovia osobných údajov: ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy: Google Analytics. 
4. Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb uchovávame v zmysle osobitných zákonov
a predpisov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.
Branislav Šimko Turčianska záhradka, Zvolenská 15, 036 01 Martin
Ochrana osobných údajov – web
5. Práva dotknutej osoby
Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu,
máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese
zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe
o Vás spracúvali.
Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii,
ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše
osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.
Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne,
prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov,
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme
môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania -za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali
používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás
máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných
údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však
týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej
ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na
spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás,sú nesprávne alebo neúplné, môžete
nás požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás
prostredníctvom Formulára žiadosti o prístup k osobným údajom.
V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na
poverenú osobu, ktorej adresa je zahradka.turcianska@gmail.com alebo písomne na adresu: Branislav Šimko, Zvolenska 15, 036 01 Martin. Naša poverená osoba preskúma vašu
sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.
Ak ste presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane
osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
https://dataprotection.gov.sk