Všeobcené obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode
www.turcianskazahradka.com, ktorého prevádzkovateľom je
Branislav Šimko Turčianska záhradka
Zvolendká 15
036 01, Martin
IČO: 
DIČ: 
Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej
strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s
právnym poriadkom Slovenskej republiky.
V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito
obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č.
250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,
všetky v platnom znení.
V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy

Článok I. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára
dodávateľ so spotrebiteľom.
Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá koná v
rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje
výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či
obchodovaním s nimi.
Doručovateľ je spoločnosť Slovenská pošta.

Článok II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke
www.turcianskazahradka.com, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“, vyplní
objednávkový formulár (email, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet
produktov (prípadne spresní parametre produktu) a vyberie spôsob platby (dobierka,
bankovýmprevodom na účet predávajúceho). Objednávky uskutočnené prostredníctvom
internetového obchodu www.snowflakeclothing.com sú záväzné. Pri odoslaní objednávky
kupujúci potvrdzuje aktívnym „odklikom“, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými
podmienkami.
Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke
www.turcianskazahradka.com, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím
objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email
kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Kupujúci je povinný
zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na
doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) dobierkou, alebo bezhotovostným prevodom na
účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na
zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od
výrobcov alebo dodávateľov tovaru ďalej z dôvodu technickej chyby, zlyhanie ľudského
faktora/ systému.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote
uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto
obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky
túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane
predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany
zrozumiteľnom, jazyku.
Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru
vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje).
Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom, alebo telefonicky. Zrušiť objednávku môže
najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Pre zrušenie objednávky treba napísať
žiadosť na adresu zahradka.turcianska@gmail.com alebo na tel. čísle +421911286597

Článok III. Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané v konečnej výške, bez DPH, nakoľko predávajúci
nie je platcom DPH podľa aktuálnych daňových právnych predpisov. Kupujúcimá možnosť
zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky,
uvedená vrátane všetkých poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí kupujúci pre získanie
výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Článok IV. Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný najneskôr do 3 pracovných dní, pokiaľ je
k dispozícii na sklade predávajúceho, v prípade objednania na dobierku.
Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný najneskôr do 2 pracovných dní, pokiaľ je
k dispozícii na sklade predávajúceho, od pripísania kúpnej ceny na bankový účet
predávajúceho.
Tovar, ktorý na sklade nie je, je vždy označený pojmom „NIE JE SKLADOM“ jeho
dostupnosť overíte dotazom na email: turcianskazahradka@gmail.com.Dodacia lehota tovaru,
ktorý nie je skladom, ale je dostupný, je maximálne 30 pracovných dní vo veľmi ojedinelých
prípadoch môže byť dohodnutá aj dlhšia dodacia lehota.
Tovar je zasielaný prostredníctvom GLS Slovakia.
Poštovné a balné je 4 € pri doručení vrámci Slovenskej republiky spoločnosťou Slovenská Pošta
Poštovné a balné je 5 € pri doručení vrámci Českej republiky Slovenská Pošta.
Dobierka je možná za príplatok 0,60 €. Pri nákupe nad 200€ hradí poštovné a balné
predávajúci.

Článok V. Platové podmienky

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu a to buď:
na dobierku
bankovým prevodom na účet: IBAN: SK3111000000002939067645
SWIFT: TATRSKBX

Článok VI. Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na
predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,
neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný
list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo
názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a
podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list
neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci
poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí
predávajúci v záručnom liste.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

Článok VII. Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť,
množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným
technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak
sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný
kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní
túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Článok VIII. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka),
v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a
zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade
zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním
kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. IX týchto VOP, podľa ktorého je kupujúci
povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné
náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením,
expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s
realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo
len z časti

Článok IX. Prevzatie tovaru

Kupujúci má povinnosť objednaný tovar riadne prevziať.
Kupujúci má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné
znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o
poškodení so zástupcom doručovateľa; Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného
predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne
si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie či iné
nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho.
Pokiaľ tak neurobí, nároky na reklamovaných vád mu budú priznané len ak preukáže, že tieto
vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou
spoločnosťou/ kuriérskou službou protokol

Článok X. Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci
môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti
veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na
cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady
vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne
užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch,
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia
vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie
reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má
právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite,
a vydá ho spotrebiteľovi. Najneskôr ho však vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného
konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej
odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú,
začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci
vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia; bez ohľadu
na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci
zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné
posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže
reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba
neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie
je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však
spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí
doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho o uplatnení
prostredníctvom emailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle
tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o
kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:
Branislav Šimk Turčianska záhradka
Zvolenská 15
03601, Martin
email: zahradka.turcianska@gmail.com
telefón: +421911286597
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s
uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na
predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie
zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.
391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s
predávajúcim je [Slovenská obchodná inšpekcia / Úrad pre reguláciu sieťových odvetví /
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb] alebo iná príslušná
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139
fax č. 041/7632 139
Vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke
http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu
na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je
dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok XI. Odstúpenie od zmluvy

1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu
vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru
dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od
neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je
povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť
kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy
(stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov
uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci
povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote
14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od
kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej
zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy
osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho
alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na
adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od
zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou
dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá
mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1
Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar
zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť
písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od
zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý
tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok.
4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných
a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia
od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,
najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru,
spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú
adresu kupujúceho.
5. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
6. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na
dopravu v zmysle ust. §9 zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených
na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť
peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to
neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Spotrebiteľ má nárok pri
uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob
doručenia ponúkaný predávajúcim
7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v
§7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z..
8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho
používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok XII. Ochrana osobných údajov

1. Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údaj

Článok XIII. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská
obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139
fax č. 041/7632 139
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok XIV. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach
www.snowflakeclothing.com v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne
prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných
podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania
objednávky.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2020.

Článok XV. Všeobecné obchodné podmienky pre darčekové poukážky a poukážky

Darčeková poukážka alebo poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného
zákona.
Darčekovú poukážku alebo poukážku je možné uplatniť na internetovom obchode
www.snowflakeclothing.com.
Druhy darčekových poukážok a poukážok:
-Darčeková poukážka v nominálnej hodnote 10€
-Darčeková poukážka v nominálnej hodnote 20€
-Darčeková poukážka v nominálnej hodnote 30€
-Darčeková poukážka v nominálnej hodnote 50€
-Darčeková poukážka v nominálnej hodnote 100€
Každá darčeková poukážka alebo má svoj jedinečný kód, hodnotu a stručné podmienky
použitia.
Platnosť darčekovej poukážky alebo poukážky je od dátumu zakúpenia do 30.11.2020.
Platnosť nie je možné predĺžiť.
Darčekovú poukážku je možné využiť v rámci jedného nákupu. Nie je možné ho uplatniť po
častiach.
Z darčekových poukážok alebo poukážok sa nevydáva. Nedoplatok za nákup tovaru je
potrebné uhradiť finančnou formou.
Pri úhrade za tovar formou darčekových poukážok alebo poukážok nie je možné použiť
viacero darčekových poukážok alebo poukážok ani kombináciu jednotlivých druhov
darčekových poukážok alebo poukážok, ani kombinovať s inými zľavami, či akciami.
Darčeková poukážka je prenosná a môže ju uplatniť ktokoľvek, kto darčekovú poukážku resp.
platný kód predloží pri platbe za tovar.
V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky alebo poukážky neposkytujeme
novú/náhradnú darčekovú poukážku.
Darčekovú poukážku alebo poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.
Darčeková poukážka alebo poukážka nie je predmetom DPH.

Príloha č. 1
Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu:
Branislav Šimko Turčianska záhradka
Zvolenská 15
03601, Martin
Telefón: +421911286597
E-mail: turcianskazahradka@gmail.com
Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na
tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): …………..
Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ……………
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
……………………..
Dátum ………………
(*) Nehodiace sa prečiarknite.